Dust Remover - 200 ml

4.5.4. Producten voor computerreiniging

Dust Remover - 200 ml
21.13 *Prijzen zijn exclusief btw € 25.57 inclusief btw
Artikelcode231012
Prijszetting 20230301
0 ster(ren) met 0 review(s) Schrijf een review
Elektronische apparaten zijn zeer gevoelig voor stof in hun functioneren.
De huidige "en super verfijnde toestellen des te meer.
Stof bestaat uit allerhande organische en niet organische stoffen die of stroom geleidend zijn of warmte gevoelig zijn waardoor ze traag verbranden (verbinden met zuurstof) én stroom geleidend worden.

Daarbij word het stof mee aangezogen met de koelstroom van lucht die het toestel aanzuigt. Hierdoor slippen de koelkanalen langzaam dicht en functioneert het toestel minder goed of gaat zelfs stuk.

Geregeld schoonblazen is een zeer gemakkelijke, goedkope en uitermate efficiënte manier om een hoop problemen te vermijden.

Product informatie:
Gezuiverde en onder hoge druk geperste lucht in spuitbus.
Voorzien van een rietje waardoor je gemakkelijk zeer gericht kunt stof wegblazen.
- Geschikt voor het verwijderen van stof en vuil uit delicate apparaten.


VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (REACH (EC) reglement nr. 1907/2006 - nr. 2015/830)
RUBRIEK 1 : IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie Productnaam : SOUFFLEUR SURPUISSANT 400MLX12 KING Productcode : A19200
1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Maatschappelijke zetel : SICO. Adres : 577 RUE DU POMMARIN - BP 16 - .38 341.VOREPPE.France. Telefoon : 04 76 50 85 50.     Fax : 04 76 50 85 67. sico.fds@sico.net www.sico.net
1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen : +33 (0)1 45 42 59 59. Maatschappij / Instelling : INRS / ORFILA   http://www.centres-antipoison.net.
RUBRIEK 2 : IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 2.1. Indeling van de stof of het mengsel Volgens de regelgeving (EC) nr. 1272/2008 en de aanpassingen hierop. Aerosol, Categorie 1 (Aerosol 1, H222 - H229). Dit mengsel vormt geen gevaar voor de gezondheid, buiten eventuele grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (zie paragrafen 3 en 8). Dit mengsel levert geen gevaar op voor het milieu. Geen enkele aantasting van het milieu is bekend of te voorzien onder normale gebruiksomstandigheden.
2.2. Etiketteringselementen Het mengsel is een reinigingsmiddel (zie onderdeel 15). Het mengsel wordt gebruik in een spuitbus.
Volgens de regelgeving (EC) nr. 1272/2008 en de aanpassingen hierop. Gevarenpictogrammen :
GHS02 Signaalwoord : GEVAAR Productidentificaties : 603-019-00-8 DIMETHYLETHER Gevarenaanduidingen : H222 Zeer licht ontvlambare aerosol. H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Algemene voorzorgsmaatregelen : P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Preventie : P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P260 spuitnevel niet inademen damp. Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Opslag : P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 oC/122oF.
- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne  - http://www.infodyne.fr
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VERORDENING (EG) n° 1907/2006 - REACH) Datum : 14/11/2016    Bladzijde 2/7 Versie : N°1 (14/11/2016) Revisie : N°2 (14/11/2016) SICO SOUFFLEUR SURPUISSANT 400MLX12 KING - A19200
Overige informatie : Niet gebruiken voor een ander doel dan datgene waarvoor het product bestemd is. Enkel te gebruiken en te bewaren in goed geventileerde zones. Niet langdurig verstuiven.
2.3. Andere gevaren REACH SVHC < 0.1% Op basis van informatie van onze leveranciers, in overeenstemming met artikel 33 van REACH, het mengsel bevat, op de datum van herziening van de SDS, minder dan 0,1% m / m 'zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) uitgegeven door Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) op grond van artikel 57 van REACH: https://echa.europa.eu/candidate-list-table
RUBRIEK 3 : SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 3.2. Mengsels Samenstelling : Identificatie (EC) 1272/2008 Opmerking % INDEX: 603-019-00-8 CAS: 115-10-6 EC: 204-065-8 REACH: 01-2119472128-37
DIMETHYLETHER
GHS02, GHS04 Dgr Flam. Gas 1, H220
[1] [7]
100%
Informatie over de bestanddelen : [7] Drijfgas [1] Stof waarvoor grenswaarden voor blootstelling op de werkplek bestaan.
RUBRIEK 4 : EERSTEHULPMAATREGELEN In het algemeen, ingeval van twijfel of indien de verschijnselen aanhouden, altijd een arts waarschuwen. NOOIT iets laten inslikken door een bewusteloos persoon.
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Bij blootstelling door inademing : In het geval van massale inademing het vervoer van de patiënt buiten en houd hem voor de warmte en voor de rest.
Bij spatten of contact met de ogen : N/A
Bij spatten of contact met de huid : Verwijder verontreinigde kleding en huid grondig wassen met water en zeep of een erkende reiniger. Gebruik geen oplosmiddelen of verdunners.
Bij inname door de mond : Een arts raadplegen en hem het etiket laten zien.
4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Geen gegevens beschikbaar.
4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Geen gegevens beschikbaar.
RUBRIEK 5 : BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN Ontvlambaar Chemische poeders, koolstofdioxide en andere brandblusgassen zijn geschikt voor kleine brandjes.
5.1. Blusmiddelen De verpakkingen laten afkoelen in de nabijheid van de vlammen, teneinde de ontploffingsrisico's van de verstuivers onder druk te vermijden.
Geschikte brandblusapparatuur. Verhinderen dat de wegstromende vloeistoffen van de brandbestrijding in de rioleringen of de waterlopen terechtkomen.
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Een brand brengt dikwijls een zwarte dikke rook voort. Blootstelling aan de afbraakproducten kan risico's voor de gezondheid inhouden. De rook niet inademen. In geval van brand, kan zich vormen : - koolmonoxide (CO) - kooldioxide (CO2)
- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne  - http://www.infodyne.fr
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VERORDENING (EG) n° 1907/2006 - REACH) Datum : 14/11/2016    Bladzijde 3/7 Versie : N°1 (14/11/2016) Revisie : N°2 (14/11/2016) SICO SOUFFLEUR SURPUISSANT 400MLX12 KING - A19200
5.3. Advies voor brandweerlieden Indien de gassen die bij de thermische ontbinding van het product vrijkomen, toxisch zijn, moet de interventie groep uitgerust zijn met isolerende autonome apparaten ter bescherming van  de ademhaling.
RUBRIEK 6 : MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures Raadpleeg de beschermingsmaatregelen die in de rubrieken 7 en 8 vermeld staan
Voor de EHBO-ers: De interveniënten moeten zijn uitgerust met geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (raadpleeg onderdeel 8).
6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen Het gemorste product met brandvrije absorberende materialen; bijvoorbeeld: zand, aarde, vermiculiet en diatomeeënaarde, indammen en opnemen in vaten met het oog op de eliminatie van afvalstoffen. Vermijd het binnendruipen in de rioleringen en waterlopen.
6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal Bij voorkeur schoonmaken met een reinigingsmiddel; het gebruik van solventen moet vermeden  worden.
6.4. Verwijzing naar andere rubrieken Geen gegevens beschikbaar.
RUBRIEK 7 : HANTERING EN OPSLAG De voorschriften met betrekking tot de opslagruimtes zijn van toepassing op de werkplaatsen waar het mengsel verwerkt wordt.
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Handen wassen na elk gebruik.
Voorkomen van brand : In goed geventileerde zones gebruiken. Verhinder de vorming van ontbrandbare of explosieve concentraties in de lucht en vermijd de concentraties van dampen die hoger zijn dan de grenswaarden van een beroepsmatige blootstelling. Niet verstuiven in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Gebruik het mengsel in ruimtes zonder open vuur of andere brandbronnen, waarin de elektrische installatie beschermd is. De verpakkingen stevig gesloten houden en ze verwijderd houden van  warmtebronnen, vonken en open vuur. Geen gereedschappen of werktuigen gebruiken die vonken kunnen veroorzaken. Niet roken, De toegang aan niet gemachtigde personen verbieden.
Aanbevolen uitrustingen en procedures : Zie onderdeel 8 voor persoonlijke beschermingsmiddelen. De op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelen in acht  nemen alsmede de reglementeringen van het A.R.A.B. De aërosols niet inademen.
Verboden uitrustingen en procedures: Het is verboden te roken, drinken of eten in ruimtes waar het mengsel wordt gebruikt.
7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Geen gegevens beschikbaar.
Opslag Buiten bereik van kinderen bewaren Het vat goed gesloten en op een droge en goed geventileerde plaats bewaren. Verwijderd houden van alle ontstekingsbronnen - niet roken. Verwijderd houden van elke ontsteking en warmtebron alsmede tegen elke rechtstreekse bestraling door de zon. Houder onder druk.  Beschermen tegen zonnestraling en niet blootstellen aan een temperatuur hoger dan 50°C.
Verpakking Steeds bewaren in verpakkingen van eenzelfde materiaal als het oorspronkelijke materiaal.
7.3. Specifiek eindgebruik Geen gegevens beschikbaar.
- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne  - http://www.infodyne.fr
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VERORDENING (EG) n° 1907/2006 - REACH) Datum : 14/11/2016    Bladzijde 4/7 Versie : N°1 (14/11/2016) Revisie : N°2 (14/11/2016) SICO SOUFFLEUR SURPUISSANT 400MLX12 KING - A19200
RUBRIEK 8 : MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING 8.1. Controleparameters Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling : - Europese Unie (2009/161/EU, 2006/15/EC, 2000/39/EC, 98/24/EC) CAS VME-mg/m3 : VME-ppm : VLE-mg/m3 : VLE-ppm : Notes : 115-10-6 1920 1000 - - - Duitsland - AGW (BAuA - TRGS 900, 21/06/2010) : CAS VME : VME : Dépassement Remarques 115-10-6 1000 ppm 1900 mg/m3 8(II) - Frankrijk (INRS - ED984 :2012) : CAS VME-ppm : VME-mg/m3 : VLE-ppm : VLE-mg/m3 : Notes : TMP N° : 115-10-6 1000 1920 - - - - - Nederland / MAC-waarde (SER, 4 mei 2010) : CAS TWA : STEL : Ceiling : Definitie : Criteria : 115-10-6 950 mg/m3 1500 mg/m3
8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling Persoonlijke beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen Schone en correct onderhouden persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Sla de persoonlijke beschermingsmiddelen op in een schone ruimte, buiten de werkruimte. Tijdens het gebruik niet eten, drinken of roken. Besmette kleding uittrekken en wassen voor hergebruik. Zorgen voor een goede ventilatie, vooral in gesloten ruimtes.
- Bescherming van de ogen / het gezicht Vermijd contact met de ogen. Gebruik oogbeschermingen, ontworpen tegen het spatten van vloeistoffen. Voor het hanteren moet een veiligheidsbril worden opgezet die voldoet aan de norm EN166.
- Handbescherming. Draag geschikte beschermende handschoenen bij langdurig of herhaald contact met de huid.
- Lichaamsbescherming Het personeel dient regelmatig gewassen werkkleding te dragen. Na contact met het product moeten alle besmette lichaamsdelen gewassen worden.
- Ademhalingsbescherming Soort FFP masker : Draag een halfgelaats-filtermasker tegen drijfgassen voor eenmalig gebruik volgens de norm EN149. Klasse : - FFP1 Filter(s) tegen gas en dampen (gecombineerde filters) volgens de norm EN14387 : - AX (Bruin) Deeltjesfilter volgens de norm EN143 : - P1 (Wit)
RUBRIEK 9 : FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Algemene informatie : Fysieke staat : Vloeibare vloeistof. Spuitnevel.
Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu : pH : niet van toepassing. Kookpunt/kooktraject : niet nader uiteengezet. Dampspanning (50°C) : niet van toepassing. Soortelijk gewicht : < 1 Oplosbaarheid in water : Onoplosbaar. Smeltpunt/smelttraject : niet nader uiteengezet. Zelfontbrandingstemperatuur : niet nader uiteengezet.
- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne  - http://www.infodyne.fr
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VERORDENING (EG) n° 1907/2006 - REACH) Datum : 14/11/2016    Bladzijde 5/7 Versie : N°1 (14/11/2016) Revisie : N°2 (14/11/2016) SICO SOUFFLEUR SURPUISSANT 400MLX12 KING - A19200
Ontbindingspunt/reactietijd : niet nader uiteengezet. Chemische verbrandingswaarde : >= 30 kJ/g.
9.2. Overige informatie Geen gegevens beschikbaar.
RUBRIEK 10 : STABILITEIT EN REACTIVITEIT 10.1. Reactiviteit Geen gegevens beschikbaar.
10.2. Chemische stabiliteit Dit mengsel is stabiel onder de in onderdeel 7 aanbevolen omstandigheden voor verwerking en opslag.
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gegevens beschikbaar.
10.4. Te vermijden omstandigheden Elk apparaat dat een vlam zou kunnen produceren of een metalen oppervlak op hoge temperatuur brengen (branders, electrische lasbogen, ovens, ...) moet uit de lokalen verwijderd worden. Voorkom : - zelfverhitting - warmte
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten De thermische ontleding kan ontwikkelen/vormen : - koolmonoxide (CO) - kooldioxide (CO2)
RUBRIEK 11 : TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 11.1. Informatie over toxicologische effecten Geen gegevens beschikbaar.
11.1.1. Substanties Er is geen enkele toxicologische informatie beschikbaar voor de substanties.
11.1.2. Mengsel Er is geen enkele toxicologische informatie beschikbaar voor de substanties.
RUBRIEK 12 : ECOLOGISCHE INFORMATIE 12.1. Toxiciteit 12.1.2. Mengsels Er is geen informatie beschikbaar over giftige mengsels in het water.
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid Geen gegevens beschikbaar.
12.3. Bioaccumulatie Geen gegevens beschikbaar.
12.4. Mobiliteit in de bodem Geen gegevens beschikbaar.
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling Geen gegevens beschikbaar.
12.6. Andere schadelijke effecten Geen gegevens beschikbaar.
RUBRIEK 13 : INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING Een passend beheer van het afval van het mengsel en/of de verpakking moet worden bepaald volgens de bepalingen van de richtllijn 2008/98/EC.
13.1. Afvalverwerkingsmethoden Niet in de rioleringen of de waterlopen lozen.
- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne  - http://www.infodyne.fr
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VERORDENING (EG) n° 1907/2006 - REACH) Datum : 14/11/2016    Bladzijde 6/7 Versie : N°1 (14/11/2016) Revisie : N°2 (14/11/2016) SICO SOUFFLEUR SURPUISSANT 400MLX12 KING - A19200
Afval : Het afvalbeheer vindt plaats zonder de menselijke gezondheid of het milieu te schaden, en met name zonder gevaar op te leveren voor het water, de lucht, de bodem, de fauna of flora. Volgens de geldende wetgeving laten recycleren of vernietigen, bij voorkeur door een erkende inzamelaar of onderneming. De grond of het water niet met het afval vervuilen, deze niet vernietigen in het milieu.
Vuile verpakkingen : De verpakking volledig legen. Het(De) etiket(ten) bewaren. Overhandigen aan een erkende vernietiger.
RUBRIEK 14 : INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER Het product vervoeren in overeenstemming met de bepalingen  van het ADR over de weg, het RID via het spoor, het IMDG over zee en het ICAO/IATA voor het luchtvervoer (ADR 2015 - IMDG 2014 - ICAO/IATA 2016).
14.1. VN-nummer 1950
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN UN1950=AEROSOLS, flammable
14.3. Transportgevarenklasse(n) - Indeling :
2.1
14.4. Verpakkingsgroep
14.5. Milieugevaren
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
ADR/RID Klasse Code Groep Etiket Identif. LQ Dispo. EQ Cat. Tunnel 2 5F - 2.1 - 1 L 190 327 344 625 E0 2 D
IMDG Klasse 2°Etik. Groep LQ Ems Dispo. EQ 2.1 See SP63 - SP277 F-D,S-U 63 190 277 327 344 959 E0
IATA Klasse 2°Etik. Groep Passagier Passagier Vrachtschip Vrachtschip Nota EQ 2.1 - - 203 75 kg 203 150 kg A145 A167 A802 E0 2.1 - - Y203 30 kg G - - A145 A167 A802 E0 Voor beperkte hoeveelheden, zie deel 2.7 van de OACI/IATA en hoofdstuk 3.4 van de ADR en de IMDG. Voor uitzonderlijke hoeveelheden, zie deel 2.6 van de OACI/IATA en hoofdstuk 3.5 van de ADR en de IMDG.
14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code Geen gegevens beschikbaar.
RUBRIEK 15 : REGELGEVING 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel - Informatie met betrekking tot de klassering en de etikettering in sectie 2: Er is rekening gehouden met de volgende regelgevingen: - Richtlijn 75/734/CEE gewijzigd door richtlijn 2013/10/UE - Reglement (EC) nr. 1272/2008 gewijzigd door reglement (EU) nr 487/2013 - Reglement (EC) nr. 1272/2008 gewijzigd door reglement (EU) nr 758/2013 - Reglement (EC) nr. 1272/2008 gewijzigd door reglement (EU) nr 944/2013 - Reglement (EC) nr. 1272/2008 gewijzigd door reglement (EU) nr 605/2014
- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne  - http://www.infodyne.fr
VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VERORDENING (EG) n° 1907/2006 - REACH) Datum : 14/11/2016    Bladzijde 7/7 Versie : N°1 (14/11/2016) Revisie : N°2 (14/11/2016) SICO SOUFFLEUR SURPUISSANT 400MLX12 KING - A19200
- Reglement (EC) nr. 1272/2008 gewijzigd door reglement (EU) nr 1297/2014
- Informatie met betrekking tot de verpakking: Geen gegevens beschikbaar.
- Speciale bepalingen : Geen gegevens beschikbaar.
- genormaliseerd Amerikaans normaliseringsysteem voor identificatie van gevaren die producten opleveren in verband met noodinterventies (NFPA 704) : NFPA 704, Etikettering: Gezondheid=0 Ontbrandbaarheid=1 Instabiliteit/Reactiviteit=1 Specifiek risico=none
1
0 1
15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling Geen gegevens beschikbaar.
RUBRIEK 16 : OVERIGE INFORMATIE Aangezien de werkomstandigheden van de gebruiker ons niet gekend zijn, zijn de verstrekte gegevens in huidige veiligheidsfiche gebaseerd op onze kennis en op de nationale en communautaire voorschriften. Het mengsel mag niet voor andere doelen worden gebruikt dan die aangegeven in rubriek 1 zonder voorafgaande schriftelijke verwerkingsinstructies. Het valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker alle nodige maatregelen te treffen om aan de eisen van de wetten en de plaatselijke reglementeringen te beantwoorden. De informatie die wordt gegeven in dit veiligheidsinformatieblad moet worden beschouwd als een beschrijving van de veiligheidseisen met betrekking tot dit mengsel en niet als een garantie betreffende de eigenschappen ervan.
Formulering van de in onderdeel 3 vermelde zinnen : H220 Zeer licht ontvlambaar gas.
Afkortingen : ADR : Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. IMDG : International Maritime Dangerous Goods. IATA : International Air Transport Association. ICAO : Internationale Burgerluchtvaartorganisatie. RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail. WGK : Wassergefahrdungsklasse (Water Hazard Class). GHS02 : vlam PBT: Persistent, bioaccumulerend en toxisch vPvB: Bijzonder persistent en bijzonder bioaccumulerend SVHC : Bijzonder zorgwekkende stoffen.
- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne  - http://www.infodyne.fr

Reviews

Er zijn geen reviews beschikbaar in de huidige taal
Schrijf een review